Meaw

Meaw

Guest

  สอบใบขับขี่ (2213 views)

14 Jul 2013 14:01

วันที่ 17 กรกฎาคม วันพุธ จะไปสอบขับทำใบขับขี่ ได้เปล่าค่ะ vios. :-_-: :-_-:

Meaw

Meaw

Guest

Webmaster

Webmaster

Admin

14 Jul 2013 16:33 #1

โรงเรียนไปค่ะ ไม่ทราบว่าอบรม หรือ ภาคสนามนะคะ ถ้าอบรม ต้องจองคิวกับทางขนส่งก่อนนะคะ walk in ไม่ได้ค่ะ

Webmaster

Webmaster

Admin

Meaw

Meaw

Guest

14 Jul 2013 21:09 #2

ภาคสนามค่ะ เพราะสอบข้อ้ขียนผ่านแล้ว

Meaw

Meaw

Guest

Meaw

Meaw

Guest

14 Jul 2013 21:10 #3

ภาคสนามค่ะ เพราะสอบข้อ้ขียนผ่านแล้ว

Meaw

Meaw

Guest

Meaw

Meaw

Guest

15 Jul 2013 20:56 #4

ขอเลื่อนวันไปสอบขับภาคสนามเป็นวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2531

Meaw

Meaw

Guest

?

?

Guest

17 Jul 2013 08:38 #5

คู่มือการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติรถยนต์ ฉบับอ่านง่ายพร้อมภาพประกอบ
http://www.e-books.in.th/ebook/12170/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A/

?

?

Guest

Post reply
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com