All contents

เราเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพในการขับขี่บนท้องถนน โดยฝึกหัดในสนามระยะแรก เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานของการขับรถ การใช้อุปกรณ์ต่างๆในรถได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้วิธีการควบคุมรถอย่างถูกวิธี ควบคู่ไปกับการสอนเรื่องกฎจราจรและมารยาทและน้ำใจบนท้องถนน

Powered by MakeWebEasy.com